Hội người khuyết tật thành phố Hà nội

Tổng hợp Tin tức hoạt động về Hội người khuyết tật thành phố Hà nội, các Thông báo nghị định và luật của người khuyết tật.

Trao đổi tư vấn, thực hiện các hoạt động, dự án, tư vấn, đào tạo, tập huấn, hội thảo, tổ chức sự kiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến người khuyết tật và sự phát triển và gắn kết cộng đồng. Các tin tức 4 phương, tấm gương người khuyết tật vượt lên mọi khó khăn để thành công.

Khuyến khích hoà nhập và không rào cản bằng cách cung cấp thông tin, tư vấn và đào tạo cho người khuyết tật, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan quốc tế.

Nâng cao nhận thức của quần chúng về các vấn đề khuyết tật và tăng cường việc tuyên truyền vận động các đơn vị đăng ký làm tổ chức thành viên.

Cải thiện và duy trì hoạt động chia sẻ thông tin, cộng tác và hợp tác giữa các nhóm quan tâm đến các vấn đề người khuyết tật, các tổ chức tư nhân, chính phủ và các cơ quan thông tấn cũng như quần chúng thông qua.